Vés al contingut

DRET DE FAMÍLIA

Assessorament respecte a drets i obligacions dels cònjuges i dels membres de la unió estable de parella.

Negociació i intermediació entre les parts per intentar assolir acords respecte als seus interessos i mesures patern filiars respecte dels fills comuns.

Procediment judicial contenciós o de mutu acord de separació legal o divorci dels cònjuges. Redacció del pla de parentalitat i conveni regulador. Adopció de mesures patern filiars respecte als fills comuns, pàtria potestat, règim de visites, estades i vacances, atribució de lús de lhabitatge i aixovar domèstic a un dels cònjuges i en cas de procedir, atribució de la pensió compensatòria o per raó del treball per a un dels cònjuges. Divisió del règim econòmic patrimonial.

Assessorament respecte a la constitució de parelles de fet i registre de les mateixes i respecte a la ruptura.

Procediment judicial de separació o ruptura de la parella de fet, contenciosa o de mutu acord, i de guarda i custòdia i aliments respecte dels fills que hi ha hagut en la parella de fet.

Liquidació de societat de guanys  l Divisió de la cosa comuna l Indemnitzacions en règim de separació de béns

Procediment de modificació de mesures definitives adoptades en sentència judicial ferma l Drets dels avis i persones dependents l Mesura cautelar 158 CC

Incompliment d'obligacions i execucions de sentències, per exemple impagament de pensions alimentàries

Denúncia penal per abandó de família l Acolliment i adopció.