Vés al contingut

DRET DE SUCCESSIONS

Assessorament jurídic abans de realitzar el testament i plasmar-hi la voluntat del testador, nomenament d'hereu/es i legatari/s i repartició dels seus béns i drets, atribució d'usdefruit de l'habitatge i, si escau, desheretament i privació de llegítima segons les causes legals.

Negociació i intermediació en el repartiment de l'herència i el pagament de la llegítima. Càlcul de l'import de la llegítima.

Assessorament i reclamació dels possibles drets viduals segons el dret civil català.

Tramitació d'acceptació i adjudicació d'herència ab intestat quan el mort no va deixar testament i d'acceptació d'herència testamentària.

Pagament d'impost de successions.

Procediments judicials de nul·litat del testament, impugnació de la causa de desheretament; reclamació de llegítima, etc.

Execució de la sentència judicial.