Vés al contingut

ARRENDAMENTS I DESNONAMENTS

Assessorament i redacció de contractes de lloguer d'habitatge i d'ús diferent d'aquest segons la normativa vigent. Redacció de contractes de lloguer amb opció de compra.

Tramitació de l'assegurança AVALLOGUER que cobreix els impagaments del lloguer.

Resolució de contractes d'arrendament per incompliment de les obligacions.

Requeriments extrajudicials de forma fefaent.

Procediments judicials de desnonament per falta de pagament i reclamació de quantitats degudes, rendes i altres conceptes; desnonament per expiració del terme contractual, desnonament per precari, reclamació d'indemnització pels danys causats a l'habitatge arrendat i no coberts per la fiança, reclamació de devolució de la fiança, etc.

Assessorament i protecció als arrendataris vulnerables segons la Llei 12/2023, del 24 de maig, de l'habitatge i segons la legislació catalana. Coordinació amb serveis socials i amb l'oficina de l'habitatge del municipi corresponent. Sol·licitud judicial de pròrroga contractual i de moratòria al llançament. Sol·licitud de suspensió de desnonaments.

Interposició de recursos judicials

Execució de sentències.

Sol·licitud d'indemnització al propietari per la moratòria al llançament.

Assessorament i actuacions judicials respecte a l'ocupació il·legal d'habitatges.

Tramitació de la sol·licitud d'ajuts al pagament del lloguer concedits per la Generalitat.